Vjeronaučni kviz

I. BIBLIJA KAO KNJIGA

1. Biblija ili Sveto Pismo je:
a. ljudska riječ upućena Bogu
b. Božja riječ upućena ljudima
c. Isusova riječ upućena apostolima

2. Glavni autor Biblije je:
a. čovjek, nadahnut Bogom
b. Bog, koji je svojim Duhom nadahnjivao čovjeka
c. Isus Krist

3. Biblija se sastoji iz dva glavna dijela:
a. Starog zavjeta i Tore
b. Starog zavjeta i Novog zavjeta
c. Novog zavjeta i Evanđelja

4. Biblija sveukupno sadržava:
a. 74 knjige
b. 75 knjige
c. 73 knjige

5. Stari zavjet sadrži ____ knjiga, a Novi zavjet ____ knjiga.

6. Starozavjetne knjige su:
a) Petoknjižje ili Pentateuh
b) Povijesne knjige
c) Pjesničke i mudrosne knjige
d) Proročke knjige

7. Novozavjetne knjige su:
a) Evanđelja (Matej, Marko, Luka i Ivan)
b) Djela apostolska
c) Poslanice ili Pisma
d) Otkrivenje

8. Knjige SZ-a su pisane na:
a) latinskom jeziku
b) hebrejskom i aramejskom jeziku
c) grčkom jeziku

9. Knjige NZ-a su pisane na:
a) židovskom jeziku
b) latinskom jeziku
c) grčkom jeziku

10. Bibliju je pisao:
a) Bog
b) čovjek, potaknut Božjim Duhom
c) sveti Pavao

11. Prvih pet knjiga Biblije (Petoknjižje) Židovi nazivaju:
a) Tora ili Zakon
b) Vulgata
c) Ponovljeni zakon

12. Knjiga Postanka (prva knjiga Biblije) govori o:
a) svršetku svijeta
b) stvaranju svijeta
c) izlasku Izraela iz Egipta

13. Knjiga Izlaska opisuje dvije glavne teme:
a) stvaranje i propast svijeta
b) raj i prvi čovjekov grijeh
c) oslobođenje Izraela iz Egipta i Sinajski savez

14. Prema Bibliji, Bog je stvarao svijet:
a) 6 dana
b) 7 dana
c) 15 dana

15. Latinski prijevod Biblije, kojeg se najviše koristilo zove se:
a) Septuaginta
b) Vulgata
c) Hebraica

16. Kod govora o prorocima razlikuju se:
a) «Veliki i Mali proroci»
b) «Mudri i dobri proroci»

17. «Veliki proroci»:
a) Izaija, Nahum, Habakuk i Joel
b) Izaija, Jeremija, Ezekiel i Daniel
c) Mihej, Hošea, Sefanija i Hagaj

18. Dvanaest (12) «Malih proroka»:
Hošea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Sefanija, Hagaj, Zaharija i Malahija.

19. U NZ – u su prisutne 4 knjige Evanđelja. To su:
a) Evanđelje sv. Petra, sv. Pavla, sv. Luke i sv. Ivana
b) Evanđelje sv. Mateja, sv. Marka, sv. Luke i sv. Ivana
c) Evanđelje sv. Petra, sv. Jakova, sv. Luke i sv. Mateja

20. Knjigu «Djela apostolska» je napisao:
a) sv. Luka
b) sv. Jakov
c) sv. Ivan

21. David opisuje Gospodina, Jahvu, kao dobrog pastira u psalmu:
a) 23.
b) 63.
c) 139.

22. Boga kao onoga koji sve zna, David je opisao u 139. psalmu, koji se naziva:
a) Pohvala Sveznajućeg
b) Čežnja za Bogom
c) Pjesma zahvalnica

23. Kao pravednik i patnik opisan je u:
a) Knjizi o Jobu
b) Prvoj Knjizi o Kraljevima
c) Drugoj Knjizi o Samuelu

24. Djela apostolska govore o:
a) Izraelskom narodu
b) životu «prve Crkve»
c) Isusovom životu i apostolima

25. Knjiga Otkrivenja ili Apokalipsa (Otk 21,1) govori o:
a) početnom svijetu
b) «novom nebu i novoj zemlji»
c) propasti svega stvorenog

26. Središnja osoba Evanđelja:
a) Ivan Krstitelj
b) Isus Krist
c) Blažena Djevica Marija

27. U NZ-u se Hvalospjev ljubavi nalazi u prvoj Pavlovoj poslanici:
a) Rimljanima
b) Korinćanima
c) Solunjanima

28. Septuaginta je prijevod Starog zavjeta s hebrejskog na:
a) Latinski jezik
b) Grčki jezik
c) Aramejski jezik

29. Središnji tekst NZ-a (Mt 5,1-12) su Isusova blaženstva, kojih ima:
a) 10
b) 7
c) 8

30. U SZ-u postoji knjiga zvana «Psalmi», a ima ih:
a) 100
b) 200
c) 150

31. Bibliju se još naziva:
a) Posebna knjiga
b) Knjiga nad knjigama
c) Najljepša knjiga

32. Stari zavjet završava:
a) Knigom proroka Izaije
b) Knjigom proroka Habakuka
c) Knjigom proroka Malahije

33. Novi zavjet počinje evanđeljem svetog:
a) Ivana
b) Mateja
c) Marka

34. Poznati tekst Svećeničkog blagoslova kojeg je Mojsije od Jahve prenio Aronu, zapisan je u:
a) Knjizi Ponovljenog zakona (Pnz 6,22-26)
b) Knjizi Brojeva (Br 6,22-26)
c) Knjizi Izlaska (Izl 6,22-26)

35. «Sve ima svoje doba, i svaki posao pod nebom svoje vrijeme.». To je zapisano u:
a) Knjizi Kraljeva
b) Knjizi o Jobu
c) Propovjednikovoj knjizi

36. Najljepša definicija za Boga: «Bog je ljubav.» napisana je u:
a) Prvoj Pavlovoj poslanici Korinćanima (1 Kor 13)
b) Pavlovoj poslanici Rimljanima (Rim 1,8)
c) Prvoj Ivanovoj poslanici (1 Iv 4,16)

37. Prvi kršćanski tekst (1 Sol) potječe iz vremena:
a) oko 20 god.
b) oko 50 god.
c) oko 90 god.
II. BIBLIJSKA ARHEOLOGIJA

1. Arheologija je znanost:
a) o jezicima
b) o prirodi
c) o starinama

2. U Isusovo vrijeme grobovi su se zatvarali:
a) drvenim vratima
b) okruglim kamenom
c) željeznim rešetkama

3. Kumranski spisi su:
a) apostolske poslanice
b) zapisi esenske zajednice na Mrtvome moru
c) zbirka egipatskih mitova

4. Papirus je:
a) stari materijal za pisanje
b) egipatski faraon
c) grčko slikovno pismo

5. Piramida je:
a) egipatska grobnica
b) židovska kuća
c) grčki hram

6. Hijeroglif je:
a) hramski prostor
b) egipatsko pismo
c) znak slikovnog pisma

7. Ikonografija je:
a) opis slika
b) slikanje ikona
c) grčko slikovno pismo

8. Arheološka istraživanja su otkrila sustav opskrbe vodom biblijskog grada Jeruzalema. Tom sustavu pripada izvor:
a) Jordana
b) Gihon
c) Genezaretsko jezero

9. Želeći doći do neba i postati kao Bog (Post 11,1-9), ljudi su sagradili:
a) Piramidu
b) Babilonsku kulu
c) Egipatsku kulu

10. Jedan zapis na glinenoj pločicipotvrđuje da je perzijski kralj dopustio Židovima povratak iz babilonskog ropstva. To je:
a) Nabudokonozor
b) Kir
c) Šaul

11. Prvi neobični znak, kojeg je Marija Magdalena, na uskrsno jutro, opazila bio je:
a) tragovi stopala
b) prazan grob
c) anđeo Božji

III. BIBLIJSKE OSOBE

1. Abrahamova žena (Post 17,15) se zvala:
a) Hagara
b) Sara
c) Mirjam

2. Isusov omiljeni učenik se zvao:
a) Petar
b) Ivan
c) Andrija

3. Jedan član Velikog svećeničkog vijeća branio je Isusa pred onima koji su ga htjeli osuditi na smrt. Zvao se:
a) Josip
b) Nikodem
c) Kajfa

4. Prema Post 18,13, smijala se u sebi kad joj je rečeno da će u tolikoj starosnoj dobi roditi sina:
a) Ana
b) Sara
c) Noemi

5. Njegova se žena pretvorila u stup od soli kad se okrenula da pogleda Sodomu i Gomoru (Post 19,26):
a) Abraham
b) Lot
c) Mojsije

6. U Knjizi Sudaca, on je jedino s dugom kosom snažan i neranjiv:
a) Noa
b) Samson
c) David

7. Navještao je novi Božji savez s ljudima koji im je zapisan u srcu:
a) Jeremija
b) Izaija
c) Ezekiel

8. Žena kojoj je Samson (Suci 16,17) rekao tajnu svoje snage:
a) Rahela
b) Delila
c) Lea

9. Koji je Adamov sin prinio dar od poljskih plodova (Post 4,1-16):
a) Kajin
b) Abel

10. Ubio je brata iz ljubomore (Post4,8):
a) Ezav
b) Benjamin
c) Kajin

11. Biblijsko ime «Eva» (Post 3,20) znači:
a) zemlja
b) majka svim živima
c) čovječica

12. Predstojnik sinagoge čiju je kćer Isus uskrisio zove (Mt 9,23) se:
a) Jair
b) Zakej
c) Demetrije

13. Mojsijeva i Aronova sestra se zvala:
a) Marija
b) Mirjam
c) Suzana

14. Grčko ime «Petar» znači:
a) glava
b) stijena
c) izvor

15. Tog apostola se nazivalo «nevjerni…» (Iv 20,24-29):
a) Petar
b) Juda
c) Toma

16. Prema Djelima apostolskim Petar je uskrisio jednu kršćanku, koja se zvala:
a) Tabita
b) Lea
c) Rebeka

17. Anđeo koji je navjestio Mariji da će roditi Sina Božjega (Lk 1,26), zvao se:
a) Rafael
b) Gabrijel
c) Melkior

18. Kako se zvao otac Ivana Krstitelja (Lk 1,57-64):
a) Jeremija
b) Zaharija
c) Ilija

19. Od evanđeliste Marka (1,9-11) saznajemo da je Isusa, na Jordanu, krstio:
a) Petar
b) Ivan Krstitelj
c) Ivan evanđelist

20. Kako se zvala Samuelova majka (1 Sam 1,19-20):
a) Marta
b) Ana
c) Ivana

21. Prolazeći pokraj Galilejskog mora, opazivši ih, reče im: «Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!» (Mt 4,19). Ostavili su sve i pošli za njim:
a) Pavao i Barnaba
b) Andrija i Petar
c) Juda i Jakov Alfejev

22. Prvi ljudi, Adam i Eva, imali su dvoje djece:
a) Nou i Abrahama
b) Kajina i Abela
c) Ezava i Jakova

23. Njemu se anđeo Božji ukazao u obliku gorućeg grma:
a) Noa
b) Laban
c) Mojsije

24. Abrahamov sin, koji je trebao biti žrtvovan Bogu (Post 22,1-18), zvao se:
a) Josip
b) Izak
c) Ezav

25. U Knjizi Postanka (32,23-33) opisuje se njegova borba Bogom:
a) Noa
b) Abraham
c) Jakov

26. Zbog ljubomore (Post 37,3-36) braća su ga prodali Egipćanima:
a) Benjamin
b) Ruben
c) Josip

27. Bog ga je pozvao da, nakon Mojsijeve smrti, uvede Izrael u Obećanu zemlju (Još 1,1-5):
a) David
b) Jošua
c) Samuel

28. U SZ-u (1 Sam 18,1-4) opisani su kao najbolji prijatelji:
a) Samuel i Šaul
b) David i Jonatan
c) Noa i Abraham

29. Knjiga mudrih izreka sadrži sve njegove mudre misli:
a) Samson
b) Samuel
c) Salomon

30. Za vođu zajednice apostola, Crkve (Mt 16,13-20) Isus odabire:
a) Petra
b) Ivana
c) Pavla

31. Izdao je Isusa (Mk 14,10):
a) Petar
b) Juda
c) Nikodem

32. U strahu od Židova tri puta je zatajio Isusa (Mk 14,66-72):
a) Matej
b) Juda
c) Petar

33. Marijin i Martin brat, iz Betanije, kojega je Isus uskrisio:
a) Nikodem
b) Jair
c) Lazar

34. Napisao je na Isusovom križu natpis INRI (Isus Nazarećanin, kralj Židovski):
a) Herod
b) Pilat
c) Kaifa

35. Bacanjem kocke, izabran je na mjesto Jude (Dj 1,15-23), za dvanaestog apostola:
a) Pavao
b) Matija
c) Barnaba

36. Prije svoga obraćenja sveti Pavao (Dj 9,1) se zvao:
a) Juda
b) Savao
c) Timotej

37. Odobravao je Stjepanovo ubojstvo kamenovanjem (Dj 7,54-8,1):
a) Baraba
b) Savao
c) Kaifa

38. Na sam Uskrs (Iv 20, 1-2) prva je došla na grob:
a) Marija Magdalena
b) Marija Kleofina
c) Marija, Isusova majka

39. Sagradio je prvi hram u Jeruzalemu:
a) Ahab
b) Jehu
c) Salomon

40. Prozelit je:
a) evangelički kršćanin
b) Židov koji je postao kršćanin
c) poganin koji je postao Židov

41. Bio je rimski car kad su Petar i Pavao bili osuđeni u Rimu :
a) August
b) Tiberije
c) Neron

42. Kako su se zvali pripadnici svećeničkog plemena:
a) leviti
b) apostoli
c) pismoznanci

IV. ŽIVOT U BIBLIJI

1. U biblijsko vrijeme ljudi su koristili ulje:
a) za jelo, svjetiljke i pomazanje
b) za podmazivanje
c) za njegu tijela
2. Alabaster je:
a) arapsko muško ime
b) mineralni materijal, sličan gipsu
c) egipatsko biljno vlakno

3. Biblijski pojam “Lakat” je:
a) mjera za duljinu
b) dio tijela
c) vrsta drveta

4. U Mt 5,18 “jota” označava:
a) grčko slovo, koje odgovara hrvatskom slovu “i”
b) hebrejsko slovo jod
c) upitnu riječ

5. Biblija spominje riječ “talent” kao:
a) darovitost i sposobnost
b) jedinicu za težinu, nov čana jedinica
c) mjeru za dužinu

6. Kralju Šaulu je David svirao na:
a) harfi
b) citari
c) fruli

7. Sveti Josip je po zanimanju bio:
a) zidar
b) stolar
c) ribar

8. Prema Bibliji, Židovi nisu smjeli jesti:
a) svinjsko meso
b) ovčije meso
c) kokošje meso

9. Na blagdan Pashe Izraelci se sjećaju (vidi Izl 12,12-51):
a) lutanja pustinjom
b) ulazak u Jeruzalem
c) oslobođenj iz Egipta

10. Slaveći tjedni blagdan Šabat (Izl 23,16), Izrael zahvaljuje Jahvi na:
a) žetvi pšenice i Sinajskom savezu
b) povratku iz babilonskog sužanjstva
c) savezu s Noom

11. U Isusovo vrijeme se u Palestini govorilo:
a) hebrejskim i grčkim
b) perzijskim
c) latinskim

12. Prema Izl 20,17; 21,1-6 u Izraelu je obitelji pripadao i:
a) svaki gost
b) rob

13. U biblijsko vrijeme temelj za sklapanje braka bio je:
a) obostrana ljubav
b) dogovor među roditeljima
c) odluka seoskih starješina

14. Iz Lk 1,63 saznajemo da su se za pisanje, osim papirusa, koristile:
a) glinene pločice
b) papiri
c) drvene ploče (s jedne strane premazane voskom)

15. Izraelci su ponajprije izvor zdravlja i života vidjeli u (vidi Ps 38,4.19.23):
a) bogobojaznom životu
b) vršenju higijenskih propisa
c) svakodnevnom radu

16. Novi zavjet (Mk8,22-25; Mk 7,32-37; Mk 2,3-12) opisuje bolesti koje je Isus liječio, kao:
a) prijelom kostiju
b) sljepoću, gluhoću i uzetost
c) duhovno-duševne poremećaje

V. BIBLIJSKI ZEMLJOPIS

1. Brdo, nedaleko Jeruzalema, na kojem se Isusu molio svome Ocu, zove se:
a) Tabor
b) Maslinsko brdo
c) Sinaj

2. Prorok Ezekiel (27,5) spominje drvo, koje su Židovi koristili za izradu brodskog jarbola broda. To je:
a) Palma
b) Maslina
c) Cedar

3. Nil, jedna od najduži rijeka na svijetu, duga je:
a) 8500 km
b) 6500 km
c) 4500 km
d) 2500 km

4. Koja je životinja, prema SZ–u, bila posebno dragocjena i omiljena:
a) Vol
b) Koza
c) Janje

5. Prema Knjizi Postanka (2,10-14) dvije rijeke izviru u zemaljskom raju:
a) Nil i Jordan
b) Ganges i Dunav
c) Eufrat i Tigris

6. Knjiga Ponovljenog zakona (34,3) spominje jedan grad kao «grad palmi». A to je:
a) Jeruzalem
b) Nazaret
c) Jerihon

7. Prema Bibliji, postoji drvo koje je starije više od 2000 godina. To je:
a) palma
b) hrast
c) maslina

8. Isus je odrastao u gradu:
a) Betlehem
b) Jeruzalem
c) Nazaret

9. Rijeka koja povezuje Genezaretsko jezero s Mrtvim morem, zove se:
a) Tigris
b) Nil
c) Jordan

10. Isus se često zadržavao u jednom gradu na obali Genezaretskog jezera:
a) Niniva
b) Gaza
c) Kafarnaum

11. «Vrt Božji», kojeg je Bog povjerio prvim ljudima, zove se:
a) Sinaj
b) Eden
c) Eufrat

12. Veliki potop kojeg je Bog zbog ljudske neposlušnosti pustio na zemlju trajao je:
a) 45 dana i noći
b) 40 dana i noći
c) 40 sati

13. Marta, Marija i Lazar, s kojima je Isus bio povezan živjeli su u blizini Jeruzalema:
a) Galileji
b) Betaniji
c) Samariji

14. Prema Izl 14,15-31, Bog, Jahve, spasio je Izraelce od Egipćana, razdvojivši pred njima:
a) Mrtvo more
b) Crveno more
c) Genezaretsko jezero

15. David se rodio i bio pomazan za kralja na istome mjestu, u:
a) Nazaretu
b) Betlehemu
c) Jeruzalemu

16. Prema Ivanovom evanđelju (Iv 1,44) apostoli Petar, Andrija i Filip dolaze iz: EBSTAIAD (iz pobrkanih reda slova pronađi točno ime grada)

17. Prema Lukinom evanđelju (Lk 24), nakon uskrsnuća su se dva razočarana Isusova učenika zaputila u:
a) Emaus
b) Jerihon
c) Betsaidu

18. Isus je bio razapet na:
a) Sinaju
b) Horebu
c) Golgoti

19. Oko 35 km, istočno od Jeruzalema, nalazi se «najstariji grad na svijetu»:
a) Jeruzalem
b) Gaza
c) Jerihon

20. U Knjizi Ponovljenog zakona brdo Sinaj se često naziva:
a) Kalvarija
b) Golgota
c) Hebron

21. Koji je grad zbog svoje nemarnosti bio prekoren u Knjizi Otkrivenja (Otk 3,14-22):
a) Pergamon
b) Sard
c) Laodiceja

22. Kako se zove Abrahamova prijašnja domovina?
a) dolina Jizreel
b) Beer – Šeba
c) Ur

23. Zemlja koju je Bog obećao dati Abrahamu zove se:
a) Vječna zemlja
b) Rajska zemlja
c) Obećana zemlja

24. Nakon odlaska iz svoje zemlje, Abraham se nastanio u:
a) Judeji
b) Egiptu
c) Haranu

25. Prorok Jona poslan je u veliki grad na Tigrisu da propovijeda obraćenje. To je:
a) Jerihon
b) Niniva
c) Sodoma

26. Prema evanđelju Isus se preobrazio na brdu:
a) Golgota
b) Tabor
c) Sinaj

27. Na Maslinskoj gori se Isus molio svome nebeskom Ocu u:
a) Edenskom vrtu
b) Maslinskom vrtu
c) Getsemanskom vrtu

28. Grad između Sjeverne i Južne Grčke kojemu je Pavao uputio dvije poslanice, zove se:
a) Efez
b) Korint
c) Damask

29. Mojsije nije nikada ušao u Obećanu zemlju, ali ju je izdaleka mogao vidjeti s brda:
a) Nebo
b) Hebron
c) Sinaj

30. Prema Ivanovom evanđelju (Iv 4) Isus je razgovarao sa Samarijankom na:
a) Josipovom zdencu
b) Jakovljevom zdencu
c) Sihemskom zdencu

31. Galilejski gradić, u kojem je Isus uskrisio jednog mladića, zove se:
a) Kafarnaum
b) Naim
c) Niniva

32. Kao znak prestanka, nakon 40 dana (Post 8,6-12), Noi je donijela maslinovu grančicu:
a) Grlica
b) Golubica
c) Prepelica

33. Bog je Mojsiju, na dvjema pločama (Izl 19 i 20), dao Zakon, u obliku 10 zapovijedi, na brdu:
a) Sinaj
b) Nebo
c) Golgota

34. Prva 4 učenika (Mt 4,18-22) Isus pronalazi na:
a) Jordanu
b) Genezaretskom jezeru
c) Mrtvom moru

35. S Petrovim zatajanjem Isusa (Mk 14,66-72) povezuje se jedna životinja:
a) golub
b) kokoš
c) pijetao

36. Pošto je Zakej bio malen (Lk 19,1-10), a želio je Isusa vidjeti, popeo se na:
a) cedar
b) hrast
c) smokvu

37. Prema Lukinom evanđelju (19,41) Isus je zaplakao nad gradom:
a) Jeruzalemom
b) Nazaretom
c) Sodomom

38. Svoje prvo čudo (pretvorio vodu u vino – Iv 2,1-12), Isus je učinio na svadbi u:
a) Jeruzalemu
b) Jerihonu
c) Kani Galilejskoj

39. U Knjizi Otkrivenja (21,2) naziva ga se «svetim gradom»:
a) Jeruzalem
b) Babilon
c) Nazaret

40. Isusovi učenici se nisu od početka zvali „kršćani“. U Dj 11 se nalazi ime grada u kojem su oni prvi put nazvani kršćanima. Koji je to grad:
a) Atena
b) Samarija
c) Antiohija

VI. VJERA U BIBLIJI

1. Središnji sadržaj biblijske vjere u Boga jest:
a) zabrana prikazivanja Boga
b) vjera u Krista
c) vjera u Jahvu, Boga koji oslobađa odabrani narod od ropstva

2. Prema Mk 14,36 Isus nebeskog Oca naziva židovskim izrazom:
a) El
b) Jahve
c) Abba

3. Biblijski izričaj “alfa i omega” označava:
a) prvo i zadnje slovo glagoljice
b) žensku i mušku osobu
c) Krista kao prvoga i posljednjega

4. Kod Mt 6,2 koristi se jedna riječ slaganja i potvrđivanja kao zaključna formula u molitvi:
a) Da!
b) Amen!
c) Jest!

5. Biblijski izričaj «Božje lice» (Job 13,24) odnosi se na:
a) Božju svemogućnost
b) Božju blizinu ili prisutnost
c) Božju nevidljivost

6. Po Božjem savjetu i s vjerom u njegovo obećanje Noa je sagradio veliku korablju, da bi se sačuvao od
a) suše
b) potresa
c) potopa

7. Prema biblijskom tekstu (Post 9,8-17) Bog uspostavlja prvi put savez s:
a) Jakovom
b) Abrahamom
c) Noom

8. U Bibliji (Lk 1,19) uloga anđela je:
a) čuvar ljudi
b) posrednik između Boga i ljudi
c) stražar neba

9. Prema Bibliji (Pnz 6,6) sjedište razuma je:
a) Glava
b) Srce
c) oko

10. Prostor u kojeg je ušao Krist nakon svoga uskrsnuća, a koje simbolizira Božju prisutnost (vidi Lk 24,51) zove se:
a) Zemlja
b) Nebo
c) podzemlje

11. Kod Mk 6,34 slika dobrog pastira se odnosi na:
a) apostola Petra
b) Pavla
c) Isusa

12. Prema svetom Mateju (3,13-16) Isusovo javno djelovanje počinje:
a) njegovim rođenjem
b) njegovim krštenjem
c) njegovim ulaskom u hram

13. Dvije zapovijedi ljubavi nalaze se u:
a) NZ-u i SZ-u
b) SZ-u
c) NZ-u

14. Grčku riječ «Logos» ( = Riječ) za Isusa koristi evanđelist:
a) Matej
b) Luka
c) Ivan

15. Apostoli često Isusa nazivaju:
a) Rabbi
b) Abba
c) Voditelju

16. Kad Isus govori o čovjekovoj čistoći (Mk7,1-23), onda misli na:
a) čistoću kuće
b) čistoću hrama
c) čistoću srca

17. Stablo s kojeg «prvi ljudi», prema Božjoj zapovijedi, nisu smjeli jesti, zove se:
a) stablo ljepote
b) Božje stablo
c) stablo spoznaje dobra i zla

18. U Izl 3,14 Bog objavljuje Mojsiju svoje ime, govoreći:
a) Ja sam vječan.
b) Ja sam koji jesam.
c) Ja sam svemogući

19. Bog je Abrahama kušao (Post22,1-19), tražeći od njega da žrtvuje:
a) svoga sina
b) svoju kćer
c) svoju ženu

20. Kad ga je Bog zazvao tri puta imenom (1 Sam 3,1-10), Samuel je odgovorio:
a) Zašto me zoveš?
b) Govori, sluga tvoj sluša!
c) Evo me! Spreman sam na sve!

21. Ivan Krstitelj je propovjedao u pustinji (Mt 3,2), govoreći:
a) Budite bolji!
b) Obratite se, jer je blizu kraljevstvo nebesko!
c) Dolazi Bog i njegovo kraljevstvo

22. Kažu da je Isusov najljepši govor:
a) Govor o sijaču
b) Govor na gori (o Blaženstvima)
c) Govor o gorušičinom zrnu

23. Isus je govorio ljudima koji su ga slušali, a i nama govori:
«Vi ste ______ zemlje i _______ svijeta.» (Mt 15,13-16)

24. Kad je Isus pozvao svoje prve učenike (Mt 4,18-22), rekao im je:
a) Sve ću vam dati, da sve ljude učinite kršćanima.
b) Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!
c) Pođite za mnom i ne okrećete se!

25. Dovrši evanđeoske rečenice:
a) «Jer, gdje ti je blago, ondje će ti biti i ______!» Mt 6,21
b) «Ne sudite, da ne budete _________! Mt 7,1
c) «Nitko ne može služiti dvojici ___________. Ne možete služiti Bogu i ___________. Mt 6, 24

26. U Mt 7,12 je zapisana rečenica: «Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima!». Ona se u Bibliji naziva:
a) Dobro pravilo
b) Zlatno pravilo
c) Najbolji zakon

27. Prema Mt 14,13-21 Isus je čudesno nahranio:
a) 1000 ljudi s dva kruha i 5 riba
b) 4000 ljudi s 5 kruhova i 2 ribe
c) 5000 ljudi s 5 kruhova i 2 ribe

28. Riječi: «Uzmite; ovo je moje tijelo… Ovo je moja krv, krv Saveza, koja se za vas prolijeva.» (Mk 14,22-25) Isus je rekao na:
a) Uskrs
b) Cvjetnicu
c) Posljednjoj večeri

29. Kad joj je anđeo Gabrijel navjestio da će začeti i roditi Isusa (Lk 1,38), ona je odgovorila:
a) Hvala ti, Bože!
b) Neka mi bude po riječi tvojoj!
c) Ne bojim se, jer Bog je uz mene!

30. Isus govori o zapovijedima ljubavi (Lk 10,27):
a) prema Bogu i svecima
b) prema čovjeku i prirodi
c) prema Bogu i bližnjemu

31. Vidjevši svoj grijeh reče svome ocu: «Oče, sagriješih protiv neba i tebe. Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom.» Lk 15,18-20. To je bio:
a) stariji sin
b) mlađi sin

32. U 1 Mak 2,42 Židovi koji su bili posebno vjerni Zakonu nazivaju se posebnim imenom :
a) Kanaanci
b) Hasidejci
c) Babilonci

VII. VJERSKI ŽIVOT U BIBLIJI

1. Pasha je:
a) židovski blagdan
b) kršćanski blagdan
c) židovski zakon

2. Sedmerokraki svijećnjak, simbol izraelske države, zove se:
a) purim
b) menora
c) tefilin

3. Židovsko mjesto za molitvu zove se:
a) crkva
b) sinagoga
c) šator

4. Židovski učitelj zakona, koji je službeno tumačio Bibliju zove se:
a) pismoznanac
b) carinik
c) levit

5. Kojim se obredom ljudi primaju u zajednicu kršćana:
a) krizmom
b) pomazanjem
c) krštenjem

6. Nedjelja ili Dan Gospodnji podsjeća kršćane na:
a) Isusovo krštenje
b) Isusovu muku i smrt
c) Isusovo uskrsnuće

7. U SZ-u kraljevi (npr. David – 1 Sam 16,12-13) su uvođeni u kraljevsku službu:
a) krštenjem
b) pomazanjem

8. U židovskoj kući, Marija je Isusu pomazala noge (Iv 12,1-11) s:
a) maslinovim uljem
b) miomirisnom pomašću
c) biljnim uljem