Krštenje

Mjesec dana, prije krštenja djeteta, treba se prijaviti u župni ured. Tada se dogovara: datum, sat, crkva… krštenja. Prije samog krštenja roditelji i kumovi dolaze u župni ured na pripravu za krštenje njihovog djeteta. Tada se donosi list s podatcima djeteta (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke) i potvrda da kum ili kuma mogu vršiti svoju službu na sakramentu krštenja. Na sakramentu krštenja mogu kumovati samo katolici, koji su primili sve potrebne sakramente i nisu istupili iz Crkve.

Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha (vitae spiritualis ianua) i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: “Krštenje je sakrament preporođenja vodom i riječju”.